ขลุ่ย

ขลุ่ย ที่ใช้บรรเลงกันทั่วไปมี 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. ขลุ่ยสากล

 

ขลุ่ยสากล ส่วนมากจะใช้เป่าในการบรรเลงดนตรีสากล หรือวงดุริยางค์แต่บางครั้งอาจนำมาใช้ในวงดนตรีพื้นเมืองได้

 

2. ขลุ่ยไทย

ขลุ่ยไทย มีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่

ขลุ่ยหลิบ มีขนาดเล็ก เสียงจะแหลมเล็ก

ขลุ่ยเพียงออ มีขนาดกลาง เสียงจะใหญ่ขึ้น

ขลุ่ยอู้ มีขนาดใหญ่ เสียงจะทุ้มใหญ่