ชมรมดนตรี

โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ชมรมดนตรี ของโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2548 โดยนายสาโรจน์ มาหมื่น ครุอันดับ คศ.2 ได้ย้ายมาปฏิบัติการสอน ที่โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ได้เห็นว่านักเรียนมีความพร้อม มีศักยภาพทางี และมีความสนใจ จึงได้จัดทำโครงการ จัดตั้งชมรมดนตรี ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนและเยาวชนให้รู้จักการเล่นดนตรี และศิลปะพื้นบ้านล้านนา ศิลปะไทย รวมทั้งศิลปะสากล อีกทั้งยังเป็นการกล่อมเกลาจิตใจของเยาวชนให้มีความละเอียดอ่อน มีสมาธิ รู้จักรักและหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการดึงเยาวชนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย ปัจจุบันนี้มีสมาชิกชมรมทั้งสิ้น 148 คน